Now showing items 24-43 of 431

  • Thumbnail

   Английский язык English for Students of Philology 

   Бахур, И.Н. (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019)
   Комплекс содержит профессиональную лексику, задания на формирование и совершенствование лексических навыков, аутентичные тексты по темам, предусмотренным учебной программой, а также систему упражнений, направленных на ...
   2020-11-13
  • Thumbnail

   Английский язык для студентов социально-педагогического факультета 

   Калилец, Л.М.; Бахур, И.Н.; Повх, И.В. (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2018)
   Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов социально-педагогического факультета, обучающихся на специальностях «1-03 04 03 Практическая психология», «1-86 01 01-01 Социальная работа (социально-пе ...
   2020-09-21
  • Thumbnail

   Асновы мастацкага чытання твора: вучэбна-метад. комплекс / У.А. Сенькавец; БрДУ імя А.С. Пушкіна, - Брэст, 2018. - 68 с. 

   Сенькавец, Уладзімір Адамавіч (Брэст: БрДУ, 2018)
   ВМК распрацаваны з мэтай актывізацыі працы студэнтаў пры засваенні курса мастацкага чытання. Выданне змяшчае вучэбную праграму, канспекты лекцый, матэрыялы да практычных заняткаў, спіс літаратуры.
   2020-11-11
  • Thumbnail

   Беларуская анамастыка: ЭВМК для студ. філфака 

   Бут-Гусаім, Святлана Феадосьеўна (Брэст: БрДУ, 2021)
   Электронны вучэбна-метадычны комплекс накіраваны на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу дысцыпліны “Беларуская анамастыка”. Комплекс уключае тэарэтычны курс. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў ...
   2021-10-26
  • Thumbnail

   Беларуская дыялекталогія: ВМК 

   Леванцэвіч, Лена Васільеўна (Брэст: БрДУ, 2014)
   У вучэбна-метадычным комплексе падаецца праграма, прыведзены пытанні да заліку, распрацаваны лекцыйныя матэрыялы, тэматыка і змест практычных (прадугледжана выкананне заданняў рознага характару), пытанні да заліку, падаюцца ...
   2020-11-11
  • Thumbnail

   БЕЛАРУСКАЯ МОВА 

   Канцавая, Галіна Міхайлаўна (БЕЛАРУСКАЯ МОВА, 2019)
   Вучэбна-метадычны комплекс змяшчае тэарэтычны матэрыял, планы практычных заняткаў, практыкаванні для самастойнага выканання, пытанні да заліку, прапанаваны заданні для кантрольнай працы, інтэрактыўны тэст для кантролю і ...
   2020-09-18
  • Thumbnail

   Беларуская мова (прафесійная лексіка): вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў фіз.-мат. фак., 2018, 99 с. 

   Кісель Т.А., Якубук Н.Р. (2018)
   У вучэбна-метадычным комплексе ў адпаведнасці з тэмамі праграмы па курсе “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” асвятляюцца тэарэтычныя пытанні беларускай мовы, прапаноўваюцца разнастайныя практычныя заданні, прыводзяцца ...
   2020-11-11
  • Thumbnail

   Беларуская мова. Фанетыка. Арфаэпiя. Графiка. Арфаграфiя. Лексiкалогiя. Фразеалогiя. Марфемная сруктура слова.. Словаўтварэнне. Марфалогiя 

   Канцавая, Г.М. (БрДУ iмя А.С. Пушкiна, 2020)
   Вучэбна-метадычны комплекс уключае змест вучэбнага матэрыялу, тэарэтычныя звесткі па тэмах, тэматычныя блокі практычных заданняў рознай ступені цяжкасці да кожнага раздзела, пытанні да экзамену, заданні для кіруемай ...
   2021-06-04
  • Thumbnail

   БЕЛАРУСКАЯ МОВА: МАРФЕМІКА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ 

   Канцавая, Галіна Міхайлаўна (Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна, 2018)
   Вучэбна-метадычны комплекс змяшчае тэарэтычны матэрыял, планы практычных заняткаў, практыкаванні для самастойнага выканання, пытанні да экзамену, прапанаваны заданні для кантрольнай працы, інтэрактыўныя тэсты для кантролю ...
   2020-09-21
  • Thumbnail

   Беларуская міфалогія 

   Швед, Инна Анатольевна (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2020)
   Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Беларуская міфалогія” складаецца з уводзінаў, прыкладнага тэматычнага плана, зместу вучэбнага матэрыялу, тэарэтычных і практычных матэрыялаў, спіса літаратуры, кантрольнага ...
   2020-11-10
  • Thumbnail

   БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Пилипчук, И. В. (БрГУ имени А.С.Пушкина, 2018)
   Целью электронного учебно-методического комплекса выступает формирование у студентов знаний, умений и профессиональных компетенций в сфере бизнес-планирования. ЭУМК построен в соответствии с учебной программой и включает ...
   2020-09-17
  • Thumbnail

   Бизнес-планирование 

   Пилипчук, Ирина (БрГУ имени А. С. Пушкина, 2021)
   Целью электронного учебно-методического комплекса выступает формирование у слушателей знаний, умений и профессиональных компетенций в сфере бизнес-планирования. ЭУМК построен в соответствии с учебной программой и включает ...
   2022-01-15
  • Thumbnail

   БИЗНЕС-ПРАВО 

   Барановская, Ирина Михайловна; Горупа, Татьяна Александровна (2017)
   Учебно-методический комплекс предназначен для студентов дневной и заочной форм получения образования юридического факультета учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
   2020-11-02
  • Thumbnail

   БИОГЕОГРАФИЯ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

   Абрамова, Ирина Васильевна (Брест, 2020)
   Учебно-методический комплекс составлен по дисциплине «Биогеография» и включает в себя содержание учебного материала, курс лекций, планы практических и лабораторных занятий, список тем для самостоятельной работы, вопросы ...
   2020-11-18
  • Thumbnail

   Биохимия 

   Артемук, Е.Г.; Корзюк, О.В. (БрГУ, 2019)
   Учебно-методический комплекс содержит программу блоков «Общая биохимия» и «Биохимия физических упражнений и спорта», курс лекций по основным разделам статической и динамической биохимии, а также биохимии спорта, лабораторные ...
   2020-11-05
  • Thumbnail

   БИОХИМИЯ 

   Артемук, Е.Г.; Корзюк, О.В.; Ивашковец, Н.Е. (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2013)
   Учебно-методический комплекс содержит программу блока «Статическая биохимия», курс лекций, лабораторные работы, тестовые задания, расчетные задачи, вопросы и упражнения для самостоятельной работы студентов. В данном издании ...
   2020-09-18
  • Thumbnail

   Биохимия 

   Артемук, Е.Г.; Корзюк, О.В. (БрГУ, 2020)
   Электронный учебно-методический комплекс содержит программу блоков «Общая биохимия» и «Биохимия физических упражнений и спорта», курс лекций по основным разделам статической и динамической биохимии, а также биохимии спорта, ...
   2020-11-26
  • Thumbnail

   Биохимия. Часть 2 Динамическая биохимия 

   Артемук, Е.Г.; Корзюк, О.В.; Колбас, Наталья Юрьевна (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2017)
   Учебно-методический комплекс. Часть 2 Динамическая биохимия содержит программу блока «Динамическая биохимия», курс лекций по основным разделам динамической биохимии, лабораторные работы, тестовые задания, расчетные задачи, ...
   2020-09-17
  • Thumbnail

   БОТАНИКА: АЛЬГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ 

   Шкуратова, Н.В.; Матусевич, Н.М. (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2019)
   Учебно-методический комплекс включает содержание учебного материала по разделу «Альгология и микология», курс лекций, лабораторные и практические рабо-ты, блок по контролю знаний студентов, а также список литературы ...
   2020-09-18
  • Thumbnail

   Ботаника: Морфология растений 

   Жигар, М.П.; Матусевич, Н.М.; Шкуратова, Н.В. (БрГУ, 2020)
   Учебно-методический комплекс включает содержание учебного материала по разделу «Морфология растений», курс лекций, лабораторные и практические работы, блок по контролю знаний студентов, а также список литературы необходимой ...
   2020-11-09