Show simple item record

dc.contributor.authorГуль, Марыя
dc.date.accessioned2020-11-06T16:25:13Z
dc.date.available2020-11-06T16:25:13Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/3861
dc.descriptionРоднае слова. ‒ 2016. ‒ № 8. ‒ С. 38‒41.ru_RU
dc.description.abstractАнатацыя: у артыкуле разглядаюцца спосабы ўтварэння беларускіх літаратуразнаўчых тэрмінаў. Сінтаксічны спосаб – самы прадуктыўны ў тэрмінаўтварэнні літаратуразнаўства, пераважны тып словазлучэнняў прадстаўлены камбінацыяй “прыметнік + назоўнік”. Марфалагічны спосаб займае другое месца па прадуктыўнасці. Суфіксацыя – асноўная разнавіднасць з найбольш пашыранымі фармантамі -асць, -ізм/-ызм/-анізм, -(н)ік (высокапрадуктыўныя), -енн(е)/-энн(е) (сярэднепрадуктыўны). Фарманты -ак, -ар/-яр, -арый, -ельк(а), -есць, -ічк(а), -іц(а), -к(а), -льнік, -нн(е), -ок, -шчын(а) могуць лічыцца малапрадуктыўнымі. Пры асноваскладанні найбольш пашыраныя ўтварэнні, якія заканчваюцца на -радковік, -радкоўе, -складовік. Семантычны спосаб таксама з’яўляецца высокапрадуктыўным у адрозненне ад марфолага-сінтаксічнага. Abstract: types of word formation for Belarusian literary terms are explored in the given article. The most productive type is compounding, which is mostly represented by Adjective + Noun pattern. Morphological derivation (with suffix derivation as the leading subtype) is the second most productive type. The most common word formation formants are -ast’, -ism/-ysm/-anism, -(n)ik; the formant -enn(e) is semi-productive; -ak, -ar/-iar, -aryj, -elk(a), -est’, -ichk(a), - its(a), -k(a), -l’nik, -nn(e), -ok, -shchyna can be regarded as non-productive. Stem compounding is mostly represented by compound words ending in -radkovik, -radkoȗe, -skladovik. Semantic derivation is productive unlike conversion which is non-productive.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.subjectКлючавыя словы: літаратуразнаўчая тэрміналогія, малапрадуктыўны, марфалагічны спосаб, прадуктыўнасць, прадуктыўны, сінтаксічны спосаб, суфіксацыя, сярэднепрадуктыўны, тэрмін, тэрмінаўтварэнне, фармант. Key words: compounding, literary terms, morphological derivation, non-productive, productive, productivity, semi-productive, term, term formation, word formation formant.ru_RU
dc.titleСпосабы ўтварэння беларускіх літаратуразнаўчых тэрмінаўru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record