Show simple item record

dc.contributor.authorНекрашэвіч-Кароткая, Ж.В.
dc.date.accessioned2020-10-06T12:42:11Z
dc.date.available2020-10-06T12:42:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationНекрашэвіч-Кароткая, Ж.В. «Не саступаю нікому»: новыя аспекты вывучэння творчасці Мікалая Гусоўскага / Ж.В. Некрашэвіч-Кароткая // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічных навук. Літаратуразнаўства. Мовазнаўства. - 2009. - № 2 (12). - С. 21 - 28.ru_RU
dc.identifier.issn2072-9855
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2658
dc.descriptionIn this article we examine a complex of literary questions connected with the elucidation of the creative concept of one of the most important Renaissance literature works – the poem “The song about the appearance and the wildness of an aurochs and the hunting for it” (Krakov, 1523) by Mikalai Housowsky. These questions are elucidated on the basis of the analysis of the original text as well as in the light of the opinions of Belarusian and foreign experts on Mikalai Housowsky’s works. The main attention is paid to the peculiarity of poetic dimensions and to the role of the verbs of movement for the dynamic artistic creation. We suggest the original concept of the compositional reading of the text. The object of the artistic description in the poem, which has been widely discussed recently, is being considered as well. The image-bearing symbols and thematic dominant idea of the poem are examined in the light of the author’s aesthetic programme. The conclusions made in the article are about the peculiar features of the author’s artistic methods which are confronted with the aesthetic ideas of his contemporary first-printer Francysc Skaryna. In the article we present different interpretations of artistic understanding of “The song about the aurochs” including not mentioned earlier concepts of foreign scientists such as Thomas Veteikis, Kshyshtof Koehler, Andrij Sodomora.ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаецца комплекс літаратуразнаўчых пытанняў, звязаных з высвятленнем ідэйна-мастацкай спецыфікі цэнтральнага твора беларускай паэзіі эпохі Рэнесансу – паэмы «Песня пра постаць, дзікасць зубра і паляванне на яго» (Кракаў, 1523) Мікалая Гусоўскага. Гэтыя пытанні высвятляюцца на падставе аналізу арыгінальнага тэксту, а таксама праз прызму меркаванняў беларускіх і замежных даследчыкаў творчасці Мікалая Гусоўскага. Найбольшая ўвага звяртаецца на асаблівасці метрыкі, а таксама на ролю дзеясловаў руху ў стварэнні дынамічнай мастацкай выявы. Прапануецца арыгінальная канцэпцыя спосабу кампазіцыйнага члянення твора. Асобна вырашаецца пытанне пра аб’ект мастацкага апісання ў паэме, якое набыло дыскусійны характар у апошнія гады. Вобразна-мастацкая сімволіка і тэматычная дамінанта паэмы разглядаюцца праз прызму эстэтычнай праграмы аўтара. Робяцца высновы пра адметнасць яго творчай методыкі, якая, у сваю чаргу, супастаўляецца з эстэтычнымі поглядамі беларускага першаасветніка, сучасніка паэта Францыска Скарыны. У артыкуле прэзентуюцца разнастайныя інтэрпрэтацыі разумення мастацкай спецыфікі «Песні пра зубра», у тым ліку не прадстаўленыя ў ранейшых даследаваннях канцэпцыі замежных вучоных (Томаса Ветэйкіса, Кшыш-тафа Кёлера, Андрэя Садаморы).ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя філалагічных навук. Літаратуразнаўства. Мовазнаўства;
dc.title«Не саступаю нікому»: новыя аспекты вывучэння творчасці Мікалая Гусоўскагаru_RU
dc.title.alternative«I Yield to No One»: New Aspects of Studying of Mikalai Housowsky’s worksru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record